Què són les violències sexuals?

De què parlem?

 • Les violències sexuals són actes en contra de la llibertat sexual de les dones, adolescents i nenes.

 • És qualsevol forma d’interacció sexual sense consentiment, entenent aquest darrer concepte com quelcom més ampli que el simple permís, és a dir, sense consentiment actiu, consens ni desig.

 • Són actes que cerquen fonamentalment la submissió del cos de les dones i les noies i de la voluntat de les mateixes, conseqüència directa de la construcció heteronormativa i patriarcal de la sexualitat a la nostra societat o altrament dit, la cultura de la violació (terme utilitzat per a descriure una cultura en la qual la violació i la cossificació de les dones està normalitzada degut a als comportaments i les actituds socials).

 • Les violències sexuals s’exerceixen a través de la pressió, la coacció, el xantatge, l’amenaça, la manipulació, la violència psicològica, les drogues, l’alcohol així com qualsevol altre factor que pugui alterar i doblegar la voluntat.

 • A part de la seva consideració dins del Codi Penal, les violències sexuals també es contemplen de forma més àmplia a la llei catalana de violència masclista (5/2008). En canvi, no es contemplen com a tals dins de la llei estatal de violència de gènere, quan es donen fora de l’àmbit de la parella. Creiem que les violències sexuals contra les dones, en general, poden ser també conceptuades dins de l’àmbit de la violència de gènere, presentant aquesta inclusió avantatges pràctics en poder ser atesos molts casos per jutjats especialitzats

Manifestacions de violències sexuals

Agressió sexual

Acció d’interacció sexual no consensuada, no consentida.

Abusos sexuals i/o tocaments indesitjats

al carrer, a casa, a la universitat, a l’institut o a un parc, entre d’altres.

Assetjament sexual:

a la feina, a la família, a l’institut, a la Universitat o entre els amics quan, algú et demana relacions sexuals o t’insisteix amb coacció (força, violència física o psicològica) o amenaça i això genera en tu una situació d’intimidació, incomoditat i intranquil·litat.

Violència verbal, no verbal, visual o escrita

Missatges i mirades obscenes i/o comentaris de contingut sexual, a la feina, al carrer, a la família, a l’Institut o a la Universitat.

Tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual

Utilització de dones que han estat traslladades a un altre país, de vegades amb falses promeses, per a explotació sexual comercial (prostitució forçada) o per part de persones concretes. Inclou la forma de segrest i “pseudomatrimoni” o concubinat forçat per part d’organitzacions terroristes.

Matrimonis forçats

Comuns en certes cultures (i no fa tant, en la nostra) on les dones són entregades a un marit no desitjat, generalment a canvi d’avantatges per a la família de les mateixes.

Mutilació genital femenina

Consisteix en l’ablació o extirpació de part dels genitals externs femenins, amb medis quirúrgics rudimentaris o no. La mutilació ritual sempre comprèn la clitoridectomia o ablació del clítoris.

Les tecnologies actuals d’informació i comunicació (mòbils, ordinadors, tauletes…) proporcionen nous mitjans per a les pràctiques a dalt assenyalades, sovint identificades per una o diverses denominacions en anglès. En totes elles es dóna la intenció d’agredir o extorsionar la víctima mitjançant l’enviament o difusió de material sexual potencialment ofensiu o comprometedor. Sense esgotar la llista:
 • Enviament de continguts sexuals íntims, quan es fa amb ànim exhibicionista o ofensiu per mitjà de dispositius electrònics ( “Sexting”, “sexcasting”).
 • Publicació d’imatges íntimes per part d’una antiga parella encara que haguessin estat preses amb permís ( “Revenge porn” o porno venjatiu).
 • També s’ha donat un nom a l’aproximació enganyosa d’un pederasta a menors per Internet, distorsionant la seva identitat ( “grooming”).
 • L’explotació sexual forçada es pot materialitzar obligant a la víctima a actuar davant d’una càmera web (Sexcam).
Eliminació no consentida del condó, de forma dissimulada o enganyosa, en una pràctica sexual consensuada.
Altres

qualsevol interacció d’una persona en contra de la teva llibertat sexual de les dones, noies, adolescents o menors d’edat.

Quines son denunciables?

No totes les violències sexuals estan recollides al Codi Penal. Les que sí que ho estan són:

 • Agressions sexuals

 • Abusos sexuals

 • Assetjament sexual

 • Tràfic de dones amb fins d’explotació sexual

 • Matrimonis forçats

 • Mutilacions genitals femenines

 • Pornografia infantil

 • Exhibicionisme sexual

 • Revelació i descobriment de secrets (per a la difusió i/o publicació d’imatges sense autorització)